Uziemienie i uziom

Uziemienie ogrodzenia
     Jego rola jest znacząca dla efektywności ogrodzenia elektrycznego, a połączenia muszą być dokonywane szczególnie ostrożnie. W istocie, cala energia elektryczna, która przechodzi przez zwierzą wraca do jednostki zasilającej poprzez to uziemienia; jeśli jego jakość jest niska nie pozwoli na poprawny przepływ prądu i zwierzę nic nie odczuje. Z powodu przepływu prądu o wysokim napięciu musi być uziemienie oddalone o 10 metrów od innego urządzenia uziemiającego. Podlewaj je kilkoma litrami wody raz w tygodniu w dni bezdeszczowe, aby zmniejszyć jego rezystancję i przywrócić mu przewodność. Bolec uziemiający podłączony będzie do zacisku EARTH i zostanie podłączony tylko do elektryzatora lub odgromnika.

     INSTRUKCJE INSTALACJI I PODŁĄCZENIA OGRODZEŃ ELEKTRYCZNYCH DLA ZWIERZĄT: PRZECZYTAJ PRZED WŁĄCZENIEM TWOJEJ INSTALACJI

      Schemat ogrodzenia elektrycznego, pastuch i ich dodatkowe wyposażenie musza być instalowane, używane i konserwowane w taki sposób aby zredukować niebezpieczeństwo dla ludzi zwierząt i ich środowiska. Należy unikać ogrodzeń elektrycznych co, do których zachodzi ryzyko zaplątania się zwierząt lub ludzi. Ogrodzenie elektryczne nie może być zasilany z dwóch oddzielnych jednostek zasilających lub niezależnych obwodów ogrodzeniowych z tej samej jednostki zasilającej. Dla dwóch różnych ogrodzeń elektrycznych zasilanych z oddzielnych jednostek zasilających z własną bazą czasową odległość miedzy przewodami musi wynosić minimum 2.5 m. Jeśli przestrzeń musi być zmniejszona musi to być dokonane przy użyciu materiałów, które nie przewodzą prądu lub przez izolowany separator metalowy. Drut kolczasty lub podobne przewodu nie powinien być podłączane z jednostki zasilającej.
Tabliczka uwaga ogrodzenie elektryczne
Jakikolwiek fragment ogrodzenia elektrycznego sąsiadujący z droga publiczną lub ścieżką musi być oznakowany trwałymi znakami ostrzegawczymi na kołkach lub przewodach ogrodzenia.

     Rozmiar znaków ostrzegawczych musi być minimum 100 x 200mm. Kolor tła z obu stron znaku ostrzegawczego musi być żółty. Napisy na znaku ostrzegawczym musza być czarne i muszą zawierać pokazany tu symbol "symbol na znakach ostrzegawczych" lub napis "UWAGA - OGRODZENIE ELEKTRYCZNE". Napis musi być nieścieralny i naniesiony po obu stronach znaku, wysokość znaków minimum 25 mm. Postępuj z poniższymi zaleceniami (patrz następne instrukcje) dotyczącymi uziemienia. Druty połączeniowe instalowane w budynkach muszą być skutecznie izolowane od elementów struktury, które uziemiają budynek. Można to osiągnąć stosując izolowany przewód wysokonapięciowy. Przewody połączeniowe, które są zakopane w ziemi muszą być ułożone w kanałach z materiałów izolacyjnych lub musza być użyte kable izolowane wysokonapięciowe. Należy podjąć środki, aby uniknąć uszkodzeń wywołanych przez odchody lub kola traktorów, które wsiąkają w grunt. Linie ogrodzenia nie mogą być instalowane w tych samych kanałach co kable zasilające, komunikacyjne lub transmisji danych. Przewody połączeniowe i ogrodzenia elektryczne nie mogą przechodzić ponad napowietrznymi liniami elektrycznymi lub liniami komunikacyjnymi. W miarę możliwości należy unikać przechodzenia pod liniami napowietrznymi. Jeśli nie jest to możliwe przejście może mieć miejsce pod linią elektryczną tylko pod kątami prostymi. Jeśli przewody połączeniowe i przewody ogrodzenia elektrycznego są w pobliżu linii napowietrznej odległość izolacyjna nie może być ,miejsza niż 3 metry.


     Jeśli przewody połączeniowe i przewody elektrycznego ogrodzenia są blisko linii napowietrznej, ich wysokość ponad ziemią nie może przekraczać 3 metrów. Wysokość ta dotyczy wszystkich boków ortogonalnego rzutu dla przewodników, które są najbardziej na zewnątrz linii elektrycznej na powierzchni gruntu dla odległości:
 • 2 metrów dla linii elektrycznych pracujących na napięciach do 1000V
 • 15 metrów dla linii elektrycznych pracujących na napięciach od 1000V
 • Musi być zachowana odległość minimum 10 metrów między bolcem uziemienia i jednostką zasilającą oraz każdym innym elementem podłączonym do systemu uziemienia takim jak przewód PE sieci zasilania lub uziemienie sieci komunikacyjnej. Do zapewnienia satysfakcjonującego i bezpiecznego działania ogrodzenia elektryczne do odstraszania ptaków, pilnowania zwierząt domowych takich jak krowy musza być zasilane z jednostek zasilających o niskim wyjściu.

  W ogrodzeniach elektrycznych przeznaczonych do zapobiegania osiadaniu ptaków na budynkach nie trzeba łączyć przewody ogrodzenia elektrycznego do elektrody uziemienia jednostki zasilającej. Należy zainstalować znak ostrzegawczy dla ogrodzeń elektrycznych we wszystkich miejscach gdzie ludzie mogą mieć dostęp do przewodników. Nieelektryczne ogrodzenie z drutu kolczastego lub podobnego materiału może być użyte do wspomagania jednego lub więcej drutów elektrycznych, pod warunkiem gdy niestykaną się one z tymi przewodami. Urządzenia wspomagające dla przewodów elektrycznych muszą być skonstruowana tak żeby umiejscowione były minimum 150mm w płaszczyźnie pionowej od płaszczyzny przewodów niezasilanych. W takiej sytuacji drut kolczasty lub podobny użyty do wspomagania ogrodzeń elektrycznych musi być dodatkowo uziemiony w regularnych odstępach.

       Jeśli ogrodzenie elektryczne przecina drogę publiczną należy zapewnić w tym miejscu niezasiloną bramę lub przejście. We wszystkich takich skrzyżowaniach przylegające drutu elektryczne musza być oznakowane znakami ostrzegawczymi dla ogrodzeń elektrycznych.
  Upewnij się , że wyposażenie pomocnicze, które działa na sieci podłączonej do obwodu ogrodzenia elektrycznego zapewni stopień izolacji miedzy obwodem ogrodzenia i sieci zasilającej elektryzator sieciowy, który odpowiada temu zapewnianemu przez jednostkę zasilającą.
  Należy zapewnić ochronę od czynników atmosferycznych dla urządzeń pomocniczych chyba, że wyposażenie ma certyfikat producenta potwierdzający, że nadaje się ono do zastosowań na otwartym powietrzu i że ma stopień ochrony IPX4.